เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

 

1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน

ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล

2. ระยะเวลาที่กำหนด

มาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 ใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมเวลา 46 วัน)

3. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

 • เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หรือ e-book (ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้งสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว ระหว่าง 1 มกราคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • ซื้อสินค้า หรือ บริการ ไม่เกิน 30,000 บาทแรก ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบรับได้ทั้งแบบกระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt

 • ซื้อสินค้า หรือ บริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ได้เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ / e-Tax Invoice / e-Receipt เท่านั้น

 • *การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการ ช้อป ดี มีคืน ครั้งนี้สำหรับแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567

4. สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ค่าที่พักในโรงแรม

 • ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ

 • ค่าประกันวินาศภัย

5. ช้อปดีมีคืน 2566 สำหรับ LYN online ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

 • ซื้อสินค้า ไม่เกิน 30,000 บาทแรก ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบรับได้ทั้งแบบกระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt* 

หมายเหตุ: *Lyn online สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูป เฉพาะ แบบกระดาษ เท่านั้น

 

ขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กับ LYN Online

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จนสำเร็จสมบูรณ์ ให้ท่านทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม เพื่อขอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสำเร็จ

2. คลิ๊กที่แบบฟอร์มลิงก์ ที่นี่  เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน
     3.1 กรอก เลขที่คำสั่งซื้อของท่าน

     3.2 กรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

     3.3 กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

     3.4 กรอกที่อยู่ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

4. เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ท่านสามารถเลือกจัดส่งที่อยู่เดียวกับใบกำกับภาษีหรือ เลือกจัดส่งที่อยู่อื่นพร้อมระบุที่อยู่จัดส่ง

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง และกดยืนยันการลงทะเบียน หรือปุ่ม “submit” 


หมายเหตุ : 

 • ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ท่านได้กดยืนยันการลงทะเบียน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนทำการกดยืนยันส่งแบบฟอร์ม

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีซ้ำ หรือแก้ไขเอกสารทุกกรณี

 • การขอใบกำกับภาษี ท่านต้องกรอกคำร้องขอ ภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้วเท่านั้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์การออกใบกำกับภาษีย้อนหลังทุกกรณี 


   

ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

เอกสารจะถูกนำส่งในรูปแบบซองจดหมาย EMS กับทางไปรษณีย์ โดยแบ่งรอบการส่งเอกสาร ออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-31 ม.ค. 2566)
รอบที่ 2 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2566 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-15 ก.พ. 2566)